Microsoft Server Speech Recognition Language - TELE (pl-PL) 11.0.7400.335

Microsoft Server Speech Recognition Language - TELE (pl-PL) 11.0.7400.335

Microsoft Corporation – Shareware

Tổng quan

Microsoft Server Speech Recognition Language - TELE (pl-PL) là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Server Speech Recognition Language - TELE (pl-PL) là 11.0.7400.335, phát hành vào ngày 06/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 11.0.7400.335, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Server Speech Recognition Language - TELE (pl-PL) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Microsoft Server Speech Recognition Language - TELE (pl-PL) Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Microsoft Server Speech Recognition Language - TELE (pl-PL)!

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có Microsoft Server Speech Recognition Language - TELE (pl-PL) cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản